مجموعه 2 جلدی درمان اختلال دیکته نویسی با بازی(7 تا 12 سال)

شابک : 1-913-337-964-978
اختلال خواندن، درمان اختلال خواندن، مشکل خواندن، درمان مشکل خواندن، مشکلات خواندن ، اختلال های یادگیری،
 

درمان اختلال دیکته نویسی با بازی جلد (1)

مطالب داخل کتاب:

مجموعه 2 جلدی درمان اختلال دیکته نویسی با بازی، برای کودکان 7 تا 12
سال تألیف شده است. این مجموعه کامل ترین و متنوع ترین روش های
علمی و بازی های کاربردی در درمان اختلال دیکته نویسی دانش آموزان را ارائه می دهد. این مجموعه با رویکرد اختلال های یادگیری و بر اساس منابع و رویکردهای روان شناسی تهیه و گردآوری شده است.

مطالب  و ویژگی های جلد اول این مجموعه:

 
 • اختلال دیکته نویسی چیست و مشکلات کودکان کدام است؟
 • روش ها و رویکرد های درمانی به زبان ساده
 • مهارت درست شنیدن
 • درست تشخیص دادن حروف و کلمات
 • مهارت درست نوشتن 
 • بازی های مؤثر در تقویت حافظه دیداری و شنیداری
 • بازی های مؤثر در تقویت حساسیت شنیداری
 
درمان اختلال خواندن، اختلال خواندن در دبستانی ها، اشکالات روخوانی در کودکان، مشکلات خواندن، درمان اختلال خواندن،
درمان اختلال دیکته نویسی با بازی جلد (2)

مطالب داخل کتاب:

مجموعه 2 جلدی درمان اختلال دیکته نویسی با بازی، برای کودکان 7 تا 12
سال تألیف شده است. این مجموعه کامل ترین و متنوع ترین روش های
علمی و بازی های کاربردی در درمان اختلال خواندن دانش آموزان را ارائه می دهد. این مجموعه با رویکرد اختلال های یادگیری و بر اساس منابع و رویکردهای روان شناسی تهیه و گردآوری شده است.

مطالب  و ویژگی های جلد دوم این مجموعه:
 • انواع اختلال دیکته نویسی و تمرین های مربوط به هر کدام
 • تمرین هایی برای تقویت دقت و تمیز دیداری
 • تمرین هایی برای تقویت حافظۀ شنیداری و حافظۀ دیداری
 • تمرین های پیشنهادی افزایش سرعت نوشتن                       
 • بازی های تشخیص واج های ابتدایی و انتهایی
 • تمرین های انواع حافظه دیداری