شیوه های تقویت هوش نوزاد

شیوه های تقویت هوش نوزاد ( 3 تا 12 ماهگی)

 شابک : 2-02-7369-964
پرورش هوش نوزاد، بازی های موثر در هوش نوزاد، تقویت هوش کودک، کتاب هوش کودکان
شیوه های تقویت هوش نوزاد
پرورش هوش دیداری در نوزادان 3 تا 12 ماهه


این مجموعه،در سه بخش برای نوزادان 3 تا 6 ماهه، 6 تا 9 ماهه و
9 تا 12 ماهه بر اساس 25  سال تحقیقات دکتر بئاتریس میلتر بر روی
هوش دیداری و دقت و توجه نوزادان تهیه شده است.

هر بخش از این مجموعه دارای یک جلد کتاب راهنمای کار با کتاب و سه جلد کتاب کار با کودک می باشد. و جمعا 12 جلد کتاب برای این رده سنی از 3 تا 12 ماهگی در اختیار والدین قرار می دهد. 
 
پرورش هوش نوزاد، بازی های موثر در هوش نوزاد، تقویت هوش کودک، کتاب هوش کودکان
شیوه های تقویت هوش نوزاد
پرورش هوش دیداری در نوزادان 3 تا 12 ماهه


این مجموعه،در سه بخش برای نوزادان 3 تا 6 ماهه، 6 تا 9 ماهه و
9 تا 12 ماهه بر اساس 25  سال تحقیقات دکتر بئاتریس میلتر بر روی
هوش دیداری و دقت و توجه نوزادان تهیه شده است.

هر بخش از این مجموعه دارای یک جلد کتاب راهنمای کار با کتاب و سه جلد کتاب کار با کودک می باشد. و جمعا 12 جلد کتاب برای این رده سنی از 3 تا 12 ماهگی در اختیار والدین قرار می دهد. 
 
پرورش هوش نوزاد، بازی های موثر در هوش نوزاد، تقویت هوش کودک، کتاب هوش کودکان
شیوه های تقویت هوش نوزاد
پرورش هوش دیداری در نوزادان 3 تا 12 ماهه


این مجموعه،در سه بخش برای نوزادان 3 تا 6 ماهه، 6 تا 9 ماهه و
9 تا 12 ماهه بر اساس 25  سال تحقیقات دکتر بئاتریس میلتر بر روی
هوش دیداری و دقت و توجه نوزادان تهیه شده است.

هر بخش از این مجموعه دارای یک جلد کتاب راهنمای کار با کتاب و سه جلد کتاب کار با کودک می باشد. و جمعا 12 جلد کتاب برای این رده سنی از 3 تا 12 ماهگی در اختیار والدین قرار می دهد.