مجموعه 2 جلدی تقویت دقت و توجه در کودکان با بازی

 شابک : 4-909-337-964-978
تقویت دقت و توجه، نقص دقت و توجه، کتاب پرورش دقت و توجه ، افزایش دقت و توجه، بازی های دقت و توجه، افزایش تمرکز کودکان

تقویت دقت و توجه با بازی جلد (1)

مطالب داخل کتاب:

مجموعه 2 جلدی تقویت دقت و توجه در کودکان با بازی، برای کودکان 6 تا 12
سال تألیف شده است. این مجموعه کامل ترین و متنوع ترین بازی های مؤثر
در افزایش دقت و توجه کودکان را ارائه می دهد. این مجموعه با رویکرد
اختلال های یادگیری و بر اساس منابع و رویکردهای روان شناسی تهیه و گردآوری
شده است.

مطالب این کتاب عبارت است از:

 
 • نشانه ها و خصوصیات کودکان دارای اختلال دقت و توجه
 • پرسشنامۀ تشخیص اختلال دقت و توجه در کودکان
 • بازی های تقویت کنندۀ دقت و توجه در کودکان
 • ترسیم شکل با آینه، تقویت دقت، توجه و تمرکز در کودکان
 • تمرین ها و بازی های ساده برای تقویت دقت و توجه کودکان
 
تقویت دقت و توجه، نقص دقت و توجه، کتاب پرورش دقت و توجه ، افزایش دقت و توجه، بازی های دقت و توجه، افزایش تمرکز کودکان
تقویت دقت و توجه با بازی جلد (2)

مطالب داخل کتاب:

مجموعه 2 جلدی تقویت دقت و توجه در کودکان با بازی، برای کودکان 6 تا 12
سال تألیف شده است. این مجموعه کامل ترین و متنوع ترین بازی های مؤثر
در افزایش دقت و توجه کودکان را ارائه می دهد. این مجموعه با رویکرد
اختلال های یادگیری و بر اساس منابع و رویکردهای روان شناسی تهیه و گردآوری
شده است.


مطالب این کتاب عبارت است از:
 • خصوصیات کودکان دارای اختلال دقت و توجه
 • بازی های عملی تقویت توجه گسترده و متمرکز در کودکان
 • بازی های حسی-تجسمی تقویت دقت و توجه در کودکان
 • بازی های تن آرامی و آرامش ذهن در کودکان
 • تمرین های دیداری-ترسیمی دقت و توجه در کودکان (مقدماتی)
 • تمرین های دیداری-ترسیمی دقت و توجه در کودکان (تکمیلی)
 • تمرین های دیداری-ترسیمی دقت و توجه در کودکان (پیشرفته)