آزمون های هوش و آمادگی تحصیلی

مجموعه 5 جلدی آزمون های هوش و آمادگی تحصیلی

 شابک : 8-5508-04-600-978
آزمون‌های هوش، هوش و خلاقیت، کودک باهوش، کودک باهوش من، آمادگی تحصیلی، استعداد تحصیلی، تست هوش
موضوع اصلی این کتاب: آزمون های دقت و توجه دیداری

موضوعات این کتاب:

تشخیص شکل های مشابه، دقت در تشخیص جزئیات، تشخیص شکل های حذف شده، تشخیص شکل های تکراری، تشخیص ترکیب شکل ها، جستجوی الگوهای مشخص، جستجوی شکل های مشابه، جستجوی شکل های شبیه نمونه، تشخیص شکل های همانند، تشخیص در جزئیات تغییر یافته،توجه و دقت دیداری، ترسیم بر اساس الگو، دقت درادراک فضایی، تشخیص شکل های متفاوت، تشخیص شکل های متناظر، دقت در تشخیص شکل کلی و...
 
آزمون‌های هوش و آمادگی تحصیلی،  آزمون‌های هوش برای کودک، تست هوش برای کودک، مدرسه تیزهوشان،
موضوع اصلی این کتاب: آزمون های ادراک دیداری-فضایی

موضوعات این کتاب:

حافظه دیداری و ادراک دیداری-فضایی، هوش سیال در ادراک دیداری،تشخیص شکل های فضایی متفاوت، ادراک و حافظه دیداری، حافظۀ توالی دیداری، تشخیص شکل از زمینه سطح ساده، تجسم فضایی شکل ها، تشخیص روابط ساده، ادراک شکل کلی، ادراک شکل و سایه، تشخیص شکل های ترکیبی، تشخیص شکل جدا شده از زمینه،ادراک روابط دیداری ساده، تشخیص فضایی شکل پنهان شده، تشخیص شکل های متقاطع، تشخیص شکل از زمینه سطح پیشرفته، تشخیص شکل ناقص و کامل، تشخیص جزء و کل مکمل هم و...
 
تست هوش برای کودکان، اختلالات یادگیری، تشخیص اختلالات یادگیری، درمان اختلالات یادگیری،
موضوع اصلی این کتاب: ادراک شنیداری و مفاهیم کلی

موضوعات این کتاب:

ادراک شنیداری و درک روابط کاربردی و مفهومی، ارتباط کلمه و تصویر، تشخیص ارتباط کلمه با شکل نامرتبط، ادراک شنیداری و درک مطلب، ادراک شنیداری و حافظۀ کوتاه مدت، اطلاعات عمومی و مفاهیم سادۀ علمی، درک روابط علت و معلولی، مفاهیم سادۀ علوم، درک روابط احساسی و اجتماعی، تشخیص رابطه و تعلق به گروه، تقویت حافظۀ شنیداری و حل مسأله، مهارت توجه و تحلیل شنیداری، آزمون های حساسیت شنیداری و تشخیص صدا
 
آزمون هوش، داریوش صادقی، تست هوش برای کودکان، تمرین‌های دقت و توجه، تمرین‌های تقویت حافظه،
موضوع اصلی این کتاب: سنجش و تقویت حافظه و مهارت یادآوری

موضوعات این کتاب:

سنجش حافظۀ دیداری-بیانی سطح ساده تا دشوار، سنجش حافظۀ شنیداری-بیانی سطح ساده تا دشوار، سنجش حافظۀ دیداری-تشخیصی سطح ساده تا دشوار، سنجش و تقویت حافظه دیداری، تمرین های ساده و پیشرفتۀ تقویت حافظۀ دیداری کودکان و ....
 
کتاب هوش برای کودکان پیش دبستانی، هوش پیش‌دبستانی، آزمون هوش پیش‌دبستانی، تست هوش کودکان،
موضوع اصلی این کتاب: مفاهیم ریاضی و تجسم فضایی

موضوعات این کتاب:

آزمون های درک مفاهیم ریاضی شامل( مفاهیم جنبی، مفهوم اعداد، دسته بندی، تناظر و تقابل، تعیین نماد اعداد برای هر دسته، مفهوم ترتیب، مفهوم جمع و تفرق، مفهوم تناظر یک به یک، درک مطلب راضی و حل مسأله، تعلق به گروه و دسته) درک روابط منطقی و توانایی شناختی(ذهنی) شامل روابط مختلف بین شکل ها، تجسم و درک روابط فضایی ساده و پیچیده، هوش دیداری-فضایی، آزمون های سطح ساده تا پیشرفتۀ تجسمی(فولدینگ)